growing together.

קשרי משקיעים

שיח מדיקל גרופ עוסקת בריבוי, גידול, ייצור שיווק ומכירה של קנאביס רפואי, בהתאם לסטנדרטיים המחמירים ביותר. בנוסף, שיח פועלת, במישרין ובעקיפין, באמצעות חברות בנות ושיתופי פעולה, לפיתוח גנטיקות ייחודיות, מוצרים מבוססי קנאביס רפואי, טכנולוגיות חדשניות בתחום הקנאביס הרפואי ומוצרים נלווים נוספים. החברה פועלת נמרצות לסיוע למטופלי קנאביס רפואי על-ידי ביצוע של מחקרים קליניים פורצי דרך, בשיתוף גופי מחוקר מובילים, לבחינת השפעתם של מוצרי קנאביס חדשים על מגוון התוויות רפואיות. החברה פועלת בישראל ובעולם למעלה מעשור ונחשבת לחלוצה בקנה מידה עולמי בתחום הקנאביס הרפואי.

החברה נסחרת בבורסה לני"ע בתל אביב תחת הסימול שיח החל מ-4 בספטמבר 2019.

דוחות

דו"ח כספי שנת
2019

דו"ח כספי רבעון 1
שנת 2020

דו"ח כספי רבעון 2
שנת 2020

דו"ח כספי רבעון 3
שנת 2020

דו"ח כספי 
שנת 2020

דו"ח כספי רבעון 1
שנת 2021

דו"ח כספי רבעון 2
שנת 2021

מצגות ושיחות ועידה

מצגת עדכון אפריל
2020

מצגת עדכון רבעון 1
2020

מצגת עדכון רבעון 2
2020

מצגת עדכון רבעון 3
2020

מצגת משקיעים 2020

מצגת עדכון רבעון 1
2021

שיחת ועידה מיום
12/3/21

מצגת משקיעים רבעון 2
2021