תנאי שימוש

שיח מדיקל גרופ – תנאי השימוש באתר

תאריך עדכון אחרון: ‏17 מרץ, 2024

שיח מדיקל גרופ בע"מ מספר חברה 520036567 שמענה פעמי אביב 23, גבעת ח"ן, לרבות החברות הבנות שלה ("אנחנו", "שלנו", "אותנו" או "החברה") מזמינה אותך ("המשתמש/ים" או "אתה") להשתמש באתר שלנו בכתובת www.seach.co.il ("האתר"). האתר מספק מידע אודות מגוון מוצרים למטופלי קנאביס רפואי, אותם ניתן לרכוש (בעלי רישיון להחזקה ושימוש של סם מסוכן חתום כדין ובתוקף בלבד) בבתי מרקחת מוסמכים של החברה ובהתאם לנהלי משרד הבריאות. המשתמשים רשאים להשתמש באתר בהתאם לתנאים ולהוראות המפורטות במסמך זה.

 1. קבלת התנאים

אנא קרא בעיון:

 • תנאי השימוש המפורטים להלן, לרבות את תנאי מדיניות הפרטיות שלנו, בה ניתן לעיין בכתובת: seach.co.il/privacy-policy (וביחד: " תנאי השימוש") מסדירים את היחסים בין החברה ו/או האתר לבין כל אדם הגולש או עושה שימוש באתר ובכל השירותים המוצעים בו או במידע הקיים בו. השימוש באתר, במידע, בתכנים ו/או בשירותים המוצעים או מוצגים בו או המתאפשרים באמצעותו, כפוף לתנאי השימוש. הגלישה והשימוש באתר ייחשבו להסכמה מצד המשתמש לכל התנאים וההתניות הכלולים בתנאי השימוש.
 • יובהר, כי אינך חייב להסכים לאמור בתנאי השימוש – אולם אם אינך מסכים לתנאים אלה, אנא אל תיכנס לאתר, אל תעשה בו שימוש ואל תיגש אליו.
 • תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד/לוח למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 • החלוקה בתנאי השימוש לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. כל האמור במסמך זה בלשון זכר – אף נקבה במשמע. כל האמור במסמך זה בלשון יחיד – אף רבים במשמע.
 1. מגבלות על שימוש

  • קיימים מספר אופני פעולה האסורים בתכלית האיסור בעת ביקור או שימוש באתר שלנו. אנא קרא את המגבלות הבאות בקפדנות.
  • אינך רשאי לבצע את הפעולות הבאות, בין אם בעצמך או על ידי מישהו מטעמך: (א) להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, לבצע, לשכפל להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, להתאים, לתרגם, למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, לבצע הנדסה-לאחור, דה-קומפילציה או פירוק לגורמים של כל חלק מהתכנים של האתר שלנו ("התכנים") בכל אופן שהוא, או להציג, לבצע או להפיץ אותם בפומבי ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה ו/או של צדדים שלישיים (לפי העניין, ככל שיש לצדדים שלישיים זכויות קניין רוחני בתכנים אלו); (ב) לעשות כל שימוש בתכנים באתר לכל מטרה ,או לשכפל ו/או להעתיק את התכנים מבלי שנתקבלה לכך הסכמת החברה בכתב ומראש; (ג) ליצור סביבת דפדפן או גבול מסביב לתכנים (איסור על מסגרות, שיקוף או קישור מוטבע); (ד) לבצע הפרעה או הפרה של זכויות כלשהן, לרבות זכויות קניין רוחני, הזכות להגנת הפרטיות או של כל זכות אחרת של משתמש או מבקר אחר כלשהו באתר, או לקצור או לאסוף מידע אישי ניתן לזיהוי אודות מבקרים או משתמשים באתר שלנו, מבלי שהושגה עבור כך הסכמתם המפורשת, לרבות שימוש בכל "רובוט", "עכביש", שימוש באפליקציית חיפוש באתר או בכל חלק ממנו, לרבות במסדי הנתונים של החברה, או באפליקציית איחזור או בחלקים ממנה, לרבות באמצעות יצירת אינדקס נתונים או בכל התקן או בתהליך ידני או אוטומטי אחר שנוצרו לצורך איחזור, יצירת אינדקס או כריית נתונים; (ה) להכפיש, לנצל לרעה, להטריד, לעקוב, לאיים או להפר באופן אחר את זכויותיהם החוקיות של אחרים; (ו) להחדיר או לייצר חשיפה של האתר לכל וירוס, תולעת, סוס טרויאני, פצצת זמן, באג רשת, רוגלה או כל קוד, קובץ או תוכנת מחשב אחרים שעשויים או שתוכננו להזיק או להשתלט על פעילותה של כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או כל קוד או רכיב מזיקים, מפריעים או פולשניים, בפועל או בכוח של החברה ו/או של צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; (ז) לעשות שינויים ו/או להתערב בקוד המקור של האתר או במידע ו/או בתכנים ו/או בפעילות האתר או להפריע לפעילותו, או לפעילות השרתים או הרשתות המאחסנות את האתר, או להפר כל דרישה, נוהל, מדיניות או תקנה החלה ביחס לאותם שרתים או רשתות; (ח) למכור, להעניק רישיון, לעשות שימוש שאינו אישי או לנצל לכל מטרה מסחרית כל שימוש או גישה לתכנים מבלי שנתקבלה לכך הסכמה מפורשת מהחברה, לרבות עשיית שימוש בכל תוכן והפצת מידע ותכנים באופן מסחרי, וכן מתן הרשאה לצדדים שלישיים לעשות שימוש כלשהו במידע, בתכנים ובשירותים המצויים באתר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה; (ט) ליצור מסד נתונים על ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל התכנים וכל חלק מהם מן האתר; (י) להעביר הלאה כל נתונים שהופקו מהאתר ללא הסכמתה של החברה בכתב ומראש; (י"א) להעלות או לפרסם מידע או חומר אחר שאינו חוקי או האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (י"ב) להעלות או לפרסם מידע מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של החברה; (י"ג) לבצע מעשה מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצד ג' כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר; (או (י"ד) להשתמש באתר בניגוד לתנאי השימוש ו/או עבור כל מטרה בלתי-חוקית, בלתי-מוסרית או בלתי-מורשית. האמור חל גם על קישור (link) לאתר.
  • לעניין זה, המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם תנאי השימוש ו/או כל דין, החברה תהא רשאית להפסיק פעילותו של המשתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP, להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.
 2. שימוש באתר

  • השימוש באתר ובתכנים המוצעים בו ניתן כמות שהוא (as-is). כל המידע והנתונים הכלולים באתר, לרבות מידע אודות המוצרים והשירותים המוצעים דרך האתר, מעודכנים ונכונים למועד העיון בהם. החברה אינה מתחייבת ולא נוטלת אחריות כלשהי או מציגה כל מצג, מפורש או משתמע, לרבות, בין היתר, בקשר להתאמה למטרה ספציפית של כל מוצר או שירות או בנוגע לעניין כלשהו הקשור לאיכות, ההלימות, האמיתות, מידת הדיוק, האמינות, ההתאמה, השלמות, הרציפות, לוח הזמנים או העיתוי המתאים – וזאת בין אם ביחס למוצר, שירות ובין אם ביחס לתכנים שבאתר.
  • שום מידע המתפרסם באתר אין מטרתו, ולא יפורש, כייעוץ לגבי כדאיות ביצוע או הימנעות מביצוע עסקה ו/או פעולה כלשהי.
  • היה והמשתמש עושה שימוש באתר עבור אדם אחר, המשתמש מתחייב כי יש בידיו את כל ההסכמות, ההיתרים והאישורים, להתקשר בשם אותו אדם מול האתר והחברה וכי אותו אדם יקבלו על עצמם תנאי שימוש אלו, כאילו התקשרו ישירות מול האתר והחברה. המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בכל נזק או אבדן שייגרמו לחברה ו/או מי מטעמה כתוצאה מתביעה ו/או דרישה שתועלה על ידי אדם בגין שימוש באתר, בתכנים ובשירותים המוצעים דרכו, בשמו על ידי המשתמש.
  • הצפייה בתכני האתר תתאפשר ללא תשלום.
  • רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות, ורק הם.
 3. מידע רפואי

  • באתר מפורסם מידע בנושאים רפואיים, לרבות בנושאי הקנאביס הרפואי ו/או מוצרים קשורים (להלן: "המידע הרפואי"). יובהר כי המידע הרפואי הינו מידע כללי אשר אינו מהווה ייעוץ רפואי, ואינו מיועד להחליף הנחיות או מידע שמתקבל מהצוות הרפואי המטפל במשתמש או כל צוות רפואי אחר. אין להשתמש במידע הרפואי המוצג באתר לצורך אבחון מחלה או בעיה רפואית, לצורך הטיפול בהן או לצורך קביעת או התאמת הטיפול התרופתי הנדרש בעטיין. מומלץ להתייעץ עם הרוקח בכל הנוגע למטרות ואופן השימוש, תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות.
  • לפני שימוש במוצר המופיע באתר, על המשתמש לעיין בעלון לצרכן המצורף למוצר.
  • כמו כן, המידע הניתן באתר ניתן כמידע כללי בלבד בנוגע לקנאביס רפואי, ואין לראות בו משום פרסומת לסמים מסוכנים או עידוד השימוש בסמים מסוכנים כלשהם.

 

 1. מדיניות פרטיות

החברה מכבדת את פרטיותך ומחויבת להגן על המידע שאתה חולק איתה. אנחנו מאמינים שיש לך את הזכות להכיר את הפרקטיקות והנהלים שלנו בנוגע למידע שהחברה אוספת ועושה בו שימוש כאשר אתה משתמש באתר. מדיניות הפרטיות של החברה, והפרקטיקות וסוג המידע שנאסף מתוארים במדיניות הפרטיות שלנו, בה ניתן לעיין בכתובת: www.seach.co.il/privacy-policy.

 1. זכויות קניין רוחני

  • החברה מעניקה לך רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, בלתי ניתן להמחאה או להעברה, שאינו ניתן להענקה ברישוי-משנה ושניתן לבטלו באופן מלא, להשתמש באתר באמצעות המכשיר שלך או באמצעות המכשיר המצוי בשליטתך, בכפוף לתנאי השימוש. תנאים אלו אינם מזכים אותך בכל זכות באתר או בקשר אליו, למעט הזכות המוגבלת לעשות בו שימוש בהתאם לתנאים.
  • הסימנים והלוגו של החברה וכן כל הסימנים המזהים המוגנים בהם משתמשת החברה בקשר עם האתר ("סימני המסחר של החברה") הם כולם סימני מסחר ו/או שמות מסחריים של החברה והם קניינה של החברה בלבד, בין אם הם רשומים או שאינם רשומים. כל סימני המסחר, השמות המסחריים, הסימנים המזהים והלוגואים האחרים שעשויים להופיע באתר שייכים לבעליהם החוקיים ("סימני מסחר של צד שלישי") והם קניינם של אלו בלבד. לא מוענקת בזאת אף זכות, רישיון או זכות קניינית בסימני המסחר של החברה או בסימני המסחר של צד שלישי, ולכן עליך להימנע משימוש בכל אחד מסימנים אלה, אלא כאשר שימוש זה הותר במפורש בכתב ומראש. האתר, ומלוא זכויות הקניין הרוחני הקשורות לאתר ובכל חלק בו, בין בממשק חיצוני, בין בקוד המקור ובין בקד יעד, כולן וכל אחת מהן, לרבות אך ללא הגבלה המצאות, פטנטים ובקשות לרישום פטנטים, סימני מסחר, שמות מסחריים, לוגואים, תכנים, תוכנות, חומרים מוגנים בזכות יוצרים, גרפיקה, טקסט, תמונות, עיצובים (לרבות "המראה והתחושה" של האתר), מפרטים, שיטות, נתונים, נתונים טכניים, מאפיינים אינטראקטיביים, קוד מקור וקוד אובייקט, קוד מחשב, קבצים, ממשק וסודות מסחריים, בין אם אלו נרשמו או שניתן לרשום אותם או שלא נרשמו כלל (יחדיו "הקניין הרוחני"), נמצאים בבעלות החברה ו/או צדדים שלישיים ו/או כפופים לרישיון שהוענק לטובת החברה והם כפופים לזכויות יוצרים ולזכויות קניין רוחני אחרות שיחולו מכוח הדין הישראלי, הזר והבין לאומי.
  • אתה לא רשאי, להעתיק, לפרסם, להפיץ, להציג, לשדר, לשכפל, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לצמצם לנוסח קריא על ידי אדם, לבצע דה-קומפלציה, לפרק לגורמים, להתאים, להעניק רישוי משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור באופן חלקי או מלא, להשכיר, להשאיל, לעבד, להדר, לבצע הנדסה לאחור, לשלב ביחד עם כל תוכנה אחרת, לתרגם, לשנות או ליצור יצירות נגזרות בחומרים כלשהם הכפופים לזכויות המוגנות של החברה, לרבות לקניין הרוחני של החברה, בין אם בעצמך או באמצעות מי מטעמך, בכל אופן ובשום אופן, אלא כפי שהותר במפורש לפי תנאים אלה או בהתאם להסכמתה המפורשת של החברה לכך בכתב ומראש.
  • נאסר עליך בזאת להסיר, להפריד, למחוק או לנתק מהתכנים כל הודעה המתריעה על זכויות יוצרים, מגבלות או סימנים המעידים על קיום זכויות מוגנות של החברה או של מי שהעניקו לה רישיונות, לרבות [®], סימן זכויות יוצרים [©] או סימן מסחרי [™] שנכללו או נלוו לתכנים הכלולים באתר, ואתה מציג ומתחייב כי תציית לכל הדינים החלים בקשר לכך.
 2. זמינות האתר ושינויים שייערכו בו

  • זמינות המידע, השירותים, המוצרים והתכנים במסגרת האתר עשויה להשתנות ולעיתים אף כפופה להוראות הדין או להסכמים של החברה ו/או מי מטעמה עם צדדים שלישיים. לפיכך החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר ו/או לשנות כל יישום, שירות, מוצר, מידע או תוכן אחר המוצג באתר, מעת לעת, באופן מיידי וללא התראה מראש ובכפוף לדין החל, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
  • בנוסף, הזמינות והשימוש הרציף באתר שלנו תלוי במספר גורמים, לרבות בשירותים מצד שלישי, כגון רשת האינטרנט ו/או (לפי העניין) רשתות תקשורת סלולאריות, אשר כידוע, בחלק מן הזמנים ו/או האזורים במדינת ישראל אינן מלאות ורציפות. החברה אינה מציגה או מתחייבת כי האתר יפעל ו/או יהיה זמין בכל עת ללא כל הפרעה או שיבוש, או כי לא יהיו בו שגיאות כלשהן. החברה, מנהליה, עובדיה וכל הבאים מטעמה או הפועלים בשמה, לא יישאו באחריות לכל הפסד, הוצאה, אובדן או נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם בקשר לפעילות או אי פעילות של האתר, ובכלל זה (ומבלי לגרוע) בקשר לטעות, תקלה או כשל טכני או אחר בצפייה במידע.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע התאמות, לתקן, לשנות, לטייב, לשפר, לבצע כל שינוי אחר, או להפסיק את פעילותו של האתר (או של כל חלק ממנו, לרבות וללא הגבלה, של התכנים שלו), באופן זמני או לצמיתות, וזאת מבלי להידרש למסור התראה, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. הוראות הסעיפים "קניין רוחני", "הגבלת חבות, שחרור מאחריות והצהרות", "שיפוי" ו-"כללי", ישמרו על תוקפן גם לאחר הפסקתם או תפוגתם של תנאי שימוש אלו.
 3. הגבלת חבות, שחרור מאחריות והצהרות

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלו, בכל מקרה ובשום מצב החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם של אלו לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי לכל אחד מאלה:

 • לכל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב), אשר יגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באתר ו/או מעשה או מחדל של החברה ו/או מי מטעמה;
 • לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר ו/או בשירות הכלולים בו ו/או בכל הקשור עם מי מאלה (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בחברה, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר, ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי השימוש ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמש כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור;
 • לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים של המשתמש ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת).
 • לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת.
 • לכל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו למשתמש כתוצאה מעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של תכנים מהאתר ו/או הורדת האתר (או חסימת הגישה אליו) לפרקי זמן סבירים ומקובלים לצרכי תחזוקה ו/או שדרוג.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל:

 • האתר עשוי לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות, וכל משתמש באתר צריך שיהיה מודע לכך שאין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים ו/או בדרך העברתם.
 • ייתכן כי במסגרת השימוש באתר עשויה החברה לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים (להלן: "אתרים מקושרים") בהם יוכל המשתמש, בין היתר, לקבל או לרכוש מוצרים ושירותים שונים. ייתכן כי באתרים ובדפים אלו יתבקש המשתמש להירשם, למסור פרטים שונים וכו'. מוסכם כי אין לחברה כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של האתר אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים ודפים אלו, כמו גם כל פעולה אחרת שיבצע המשתמש בקשר אליהם הינן באחריותם של המשתמש ושל בעלי האתרים המקושרים בלבד ולמשתמש לא תהיה והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים כנגד החברה ו/או מי מטעמה הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו
 • רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. החברה נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן במסגרת השימוש באתר, אולם על המשתמש לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות לאתר. החברה אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו וכן מפני ווירוסים ו/או תוכנות אחרות היכולות לתקן, למחוק, להשחית, לפגוע, להזיק למידע ולמערכות. בגלישה באתר, ובמסירת פרטי המשתמש, המשתמש משחרר את החברה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמו בקשר לכך.

בכל מקרה של חבות החברה, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין נזקים הנזכרים בסעיף זה, לא תעלה חבות כאמור מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל לחברה על ידי המשתמש

 1. שיפוי

אתה מסכים לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה, נזק, התחייבות, אובדן, חבות, עלות, חוב, או הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, (לרבות אך ללא הגבלה שכר טרחת עורכי דין) שיקומו כתוצאה מ: (א) השימוש שתעשה באתר; (ב) הפרה מצדך של תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלו; (ג) כל נזק מכל סוג שהוא, ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שאתה עלול לגרום לכל צד שלישי בקשר עם השימוש שתעשה באתר (לרבות הפרה מצדך של זכות כלשהי של צדדים שלישיים); ו-(ד) כל תביעה לסעדים כספיים או לפיצוי מסוג אחר שתקום בשל החלטה שהתקבלה או שלא התקבלה או כל פעולה שהתבצעה או שלא התבצעה על בסיס התכנים.

 1. תיקון תנאי השימוש

החברה רשאית לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור על כך כל הודעה, ולכן היא מבקשת מכל משתמשיה לחזור ולעיין בדף זה באופן תדיר. אנחנו ניידע אותך ביחס לכל שינוי מהותי שיחול בתנאי שימוש אלה באמצעות הודעה באתר ו/או באמצעות הודעת אימייל שתישלח אליך בקשר לשינויים האמורים אל כתובת האימייל שמסרת לנו. שינויים מהותיים כאמור ייכנסו לתוקפם עשרה (10) ימים לאחר שהודעה כאמור נמסרה באתר או נשלחה באמצעות האימייל. בכל מקרה אחר, כל שינוי אחר בתנאי שימוש אלה יכנס לתוקפו במועד "העדכון האחרון" שצוין והמשך שימושך באתר לאחר מועד העדכון האחרון יהווה ראיה לאישור המשתמש בדבר קבלת השינויים.

 1. קישורים לשירותים מצד שלישי

האתר שלנו עשוי להכיל קישורים לשירותים או משאבים שאינם מטעם החברה ("שירותים מצד שלישי"), שירותים מקושרים אלו יסופקו אך ורק לצורך נוחותך. אתה מאשר בזאת כי שירותים מקושרים אלו אינם מצויים בשליטתה של החברה וכי לא תהיה לה אחראיות לזמינותם של שירותים או משאבים חיצוניים אלה וכי היא אינה נותנת חסותה ואינה נושאת באחריות או בחבות בגין כל תוכן פרסומי, מוצרים או מידע אחר הקיים או זמין דרך אותם שירותים מקושרים או דרך כל קישור הכלול בשירות המקושר. מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של האתר אלא למדיניות הפרטיות של אותם שירותים מצד שלישי ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים ודפים אלו, כמו גם כל פעולה אחרת שתבצע בקשר אליהם הינן באחריותך ובאחריות של בעלי האתרים של השירותים מצד שלישי ולא תהיה לך ואתה מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים כנגד החברה ו/או מי מטעמה הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו.

 1. כללי

  • תנאי שימוש אלו אינם מקימים, ואין לפרש אותם כאילו הם מקימים, מערכת יחסים כלשהי של שותפות, מיזם משותף, עובד-מעביד, סוכנות או זכיין-בעל זיכיון בין הצדדים למסמך זה.
  • כל תביעה בקשר עם אתר זה או השימוש באתר תהיה כפופה ותתפרש בהתאם לחוקי מדינת ישראל, וזאת מבלי להתחשב בהוראות ברירת הדינים הנהוגים בה. כל סכסוך שיקום כתוצאה או בקשר עם השימוש שלך באתר יובא בפני, ואתה מסכים בזאת להחלת סמכות השיפוט הבלעדית ולאתר השיפוט הבלעדי של בתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו, ישראל.
  • אם נמצא כי הוראה כלשהי בתנאי שימוש אלו היא בלתי חוקית, בטלה או בלתי ניתנת לאכיפה מכל סיבה שהיא, הוראה זו תיחשב כאילו הופרדה מתנאי השימוש והיא לא תשפיע על התוקף ועל היכולת לאכוף כל אחת משאר ההוראות הנותרות.
  • לא תוכל להמחות, להעניק רישיון משנה או להעביר באופן אחר את זכויותיך או את התחייבויותיך לפי תנאי שימוש אלו, כולן או כל אחת מהן, מבלי לקבל לכך את אישורה המפורש של החברה בכתב ומראש.
  • כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של החברה על זכות כאמור.
  • תנאי שימוש אלו מהווים את כלל התנאים וההוראות שהוסכמו בינך לבין החברה בקשר לנושא הנדון במסגרתם, והם יגברו על כל הבנה או הסכם קודמים או מקבילים בזמן שנערכו בינך לבין החברה, בעל פה או בכתב.
  • בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין תנאים או הוראות המפורסמים בכל אמצעי מדיה אחרים, יגברו הוראות תנאי השימוש.
  • הודעות הממוענות אליך תוכלנה להישלח באמצעות האימייל או בדואר רגיל, לפי העניין. כמו כן, החברה תהיה רשאית למסור הודעות ביחס לשינויים בתנאי שימוש אלו או בעניינים אחרים גם באמצעות הצגתן של ההודעות האמורות או על ידי מסירת קישורים להודעות. אתה מסכים, ללא הגבלה, לכך שגרסה מודפסת של תנאי שימוש אלו ושל כל הודעה שנמסרה בפורמט אלקטרוני תהיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים שיתנהלו בעילה של או בקשר עם תנאי שימוש אלו, באותה המידה ובכפוף לאותם תנאים החלים על מסמכים ורשומות עסקיות אחרות שנוצרו ונשמרו במקור בכתב. ניתן יהיה להוריד עדכוני אתר באופן אוטומטי, מעת לעת, אל המכשיר שלך ("העדכונים").
 2. בכל בקשה למידע, שאלה או הודעה בקשר לשגיאות, אנא צרו קשר:

אם יהיו לך שאלות (או הערות) כלשהן בנוגע לתנאי השימוש, אנא שלח לחברה הודעת אימייל לכתובת: [email protected] והחברה תשתדל להשיב תוך פרק זמן סביר. בפנייתך אל החברה, אתה מצהיר ומסכים לכך שאתה חופשי לעשות זאת וכי לא תמסור לחברה מידע שעשוי להפר זכויות קניין רוחני כלשהן של צד שלישי ("המידע"). מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, שיקומו כתוצאה מהתקשורת האמורה, יהיו בבעלות החברה וייחשבו כחומר חסוי של החברה. מובהר בזאת שכל שימוש במידע יתבצע לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, והחברה אינה מחויבת להשתמש במידע זה, בכולו או בחלקו.