תנאי שימוש

שיח מדיקל גרופ – תנאי השימוש באתר

תאריך עדכון אחרון: 21 במאי, 2020

שיח מדיקל גרופ בע"מ, לרבות חברות הבנות שלה ("אנחנו", "שלנו", "אותנו" או "החברה") מזמינה אותך ("המשתמש/ים" או "אתה") להשתמש באתר שלנו בכתובת www.seach.co.il ("האתר"). האתר שלנו מספק פרטי מידע בסיסיים בנוגע לחברה שלנו ולמוצריה.  המשתמשים רשאים להשתמש באתר בהתאם לתנאים ולהוראות המפורטות במסמך זה.

 1. קבלת התנאים

אנא קרא בעיון:

בכניסתך ו/או בשימוש שתעשה באתר, אתה מאשר כי קראת והבנת את תנאי השימוש המפורטים להלן, לרבות את תנאי מדיניות הפרטיות שלנו, בה ניתן לעיין בכתובת: www.seach.co.il/privacy-policy
(וביחד: " תנאי השימוש") וכי הסכמת להתחייב בהם ולציית לכל הדינים והתקנות שיחולו בקשר עם השימוש שתעשה באתר ואתה מאשר כי תנאים אלה מהווים חוזה בעל תוקף מחייב ובר-אכיפה בינך לבין החברה.

אם אינך מסכים לתנאים אלה, אנא אל תיכנס לאתר, אל תעשה בו שימוש ואל תיגש אליו.

 1. מגבלות על שימוש

קיימים מספר אופני פעולה האסורים בתכלית האיסור בעת ביקור או שימוש באתר שלנו. אנא קרא את המגבלות הבאות בקפדנות.

 אינך רשאי לבצע את הפעולות הבאות, בין אם בעצמך או על ידי מישהו מטעמך: (א) להעתיק, לשנות, להתאים, לתרגם, לבצע הנדסה-לאחור, דה-קומפילציה או פירוק לגורמים של כל חלק מהתכנים של האתר שלנו ("התכנים") בכל אופן שהוא, או להציג, לבצע או להפיץ אותם בפומבי; (ב) לעשות כל שימוש בתכנים באתר לכל מטרה ,או לשכפל ו/או להעתיק את התכנים מבלי שנתקבלה לכך הסכמת החברה בכתב ומראש; (ג) ליצור סביבת דפדפן או גבול מסביב לתכנים (איסור על מסגרות, שיקוף או קישור מוטבע); (ד) לבצע הפרעה או הפרה של כל זכות לפרטיות או של כל זכות אחרת של משתמש או מבקר אחר כלשהו באתר, או לקצור או לאסוף מידע אישי ניתן לזיהוי אודות מבקרים או משתמשים באתר שלנו, מבלי שהושגה עבור כך הסכמתם המפורשת, לרבות שימוש בכל "רובוט", "עכביש", שימוש באפליקציית חיפוש באתר או בכל חלק ממנו, לרבות במסדי הנתונים של החברה, או באפליקציית איחזור או בחלקים ממנה, לרבות באמצעות יצירת אינדקס נתונים או בכל התקן או בתהליך ידני או אוטומטי אחר שנוצרו לצורך איחזור, יצירת אינדקס או כריית נתונים; (ה) להכפיש, לנצל לרעה, להטריד, לעקוב, לאיים או להפר באופן אחר את זכויותיהם החוקיות של אחרים; (ו) להחדיר או לייצר חשיפה של האתר לכל וירוס, תולעת, סוס טרויאני, פצצת זמן, באג רשת, רוגלה או כל קוד, קובץ או תוכנת מחשב אחרים שעשויים או שתוכננו להזיק או להשתלט על פעילותה של כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או כל קוד או רכיב מזיקים, מפריעים או פולשניים, בפועל או בכוח; (ז) להתערב בפעילות האתר או להפריע לפעילותו, או לפעילות השרתים או הרשתות המאחסנות את האתר, או להפר כל דרישה, נוהל, מדיניות או תקנה החלה ביחס לאותם שרתים או רשתות; (ח) למכור, להעניק רישיון, לעשות שימוש שאינו אישי או לנצל לכל מטרה מסחרית כל שימוש או גישה לתכנים מבלי שנתקבלה לכך הסכמה מפורשת מהחברה, לרבות עשיית שימוש בכל תוכן; (ט) ליצור מסד נתונים על ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל התכנים וכל חלק מהם מן האתר; (י) להעביר הלאה כל נתונים שהופקו מהאתר ללא הסכמתה של החברה בכתב ומראש; או (י"א) להשתמש באתר עבור כל מטרה בלתי-חוקית, בלתי-מוסרית או בלתי-מורשית.

בכל עת, החברה תהיה רשאית לחסום באופן קבוע או זמני את הגישה שלך לאתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת בנוסף לכל סעד אחר שעשוי לעמוד לרשותה מכוח כל דין חל. החברה תהיה רשאית לנקוט בפעולות אלה אם היא סבורה שהפרת כל אחד מתנאי השימוש בכל אופן שהוא.

 1. מדיניות פרטיות

החברה מכבדת את פרטיותך ומחויבת להגן על המידע שאתה חולק איתה. אנחנו מאמינים שיש לך את הזכות להכיר את הפרקטיקות והנהלים שלנו בנוגע למידע שהחברה אוספת ועושה בו שימוש כאשר אתה משתמש באתר. מדיניות הפרטיות של החברה, והפרקטיקות וסוג המידע שנאסף מתוארים במדיניות הפרטיות שלנו, בה ניתן לעיין בכתובת: www.seach.co.il/privacy-policy.

 1. זכויות קניין רוחני

החברה מעניקה לך רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, בלתי ניתן להמחאה או להעברה, שאינו ניתן להענקה ברישוי-משנה ושניתן לבטלו באופן מלא, להשתמש באתר באמצעות המכשיר שלך או באמצעות המכשיר המצוי בשליטתך, בכפוף לתנאים. תנאים אלו אינם מזכים אותך בכל זכות באתר או בקשר אליו, למעט הזכות המוגבלת לעשות בו שימוש בהתאם לתנאים. הסימנים והלוגו של החברה וכן כל הסימנים המזהים המוגנים בהם משתמשת החברה בקשר עם האתר ("סימני המסחר של החברה") הם כולם סימני מסחר ו/או שמות מסחריים של החברה, בין אם הם רשומים או שאינם רשומים. כל סימני המסחר, השמות המסחריים, הסימנים המזהים והלוגואים האחרים שעשויים להופיע באתר שייכים לבעליהם החוקיים ("סימני מסחר של צד שלישי"). לא מוענקת בזאת אף זכות, רישיון או זכות קניינית בסימני המסחר של החברה או בסימני המסחר של צד שלישי, ולכן עליך להימנע משימוש בכל אחד מסימנים אלה, אלא כאשר שימוש זה הותר במפורש לפי תנאי השימוש. האתר, וזכויות הקניין הרוחני הקשורות לאתר, כולן וכל אחת מהן, לרבות אך ללא הגבלה המצאות, פטנטים ובקשות לרישום פטנטים, סימני מסחר, שמות מסחריים, לוגואים, חומרים מוגנים בזכות יוצרים, גרפיקה, טקסט, תמונות, עיצובים (לרבות "המראה והתחושה" של האתר), מפרטים, שיטות, נתונים, נתונים טכניים, מאפיינים אינטראקטיביים, קוד מקור וקוד אובייקט, קבצים, ממשק וסודות מסחריים, בין אם אלו נרשמו או שניתן לרשום אותם או שלא נרשמו כלל (יחדיו "הקניין הרוחני"), נמצאים בבעלות החברה ו/או כפופים לרישיון שהוענק לטובת החברה והם כפופים לזכויות יוצרים ולזכויות קניין רוחני אחרות שיחולו מכוח הדין הישראלי, הזר והבין לאומי. אתה לא רשאי להעתיק, להפיץ להציג, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לצמצם לנוסח קריא על ידי אדם, לבצע דה-קומפלציה, לפרק לגורמים, להתאים, להעניק רישוי משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להשאיל, לעבד, להדר, לבצע הנדסה לאחור, לשלב ביחד עם כל תוכנה אחרת, לתרגם, לשנות או ליצור יצירות נגזרות בחומרים כלשהם הכפופים לזכויות המוגנות של החברה, לרבות לקניין הרוחני של החברה, בין אם בעצמך או באמצעות מי מטעמך, בכל אופן ובשום אופן, אלא כפי שהותר במפורש לפי תנאים אלה.

נאסר עליך בזאת להסיר, להפריד, למחוק או לנתק מהתכנים כל הודעה המתריעה על זכויות יוצרים, מגבלות או סימנים המעידים על קיום זכויות מוגנות של החברה או של מי שהעניקו לה רישיונות, לרבות [®], סימן זכויות יוצרים [©] או סימן מסחרי [™] שנכללו או נלוו לתכנים הכלולים באתר, ואתה מציג ומתחייב כי תציית לכל הדינים החלים בקשר לכך.

 1. זמינות האתר ושינויים שייערכו בו

הזמינות והשימושיות של האתר שלנו תלויות במספר גורמים, לרבות בשירותים מצד שלישי, כגון רשתות תקשורת. החברה אינה מציגה או מתחייבת כי האתר יפעל ו/או יהיה זמין בכל עת ללא כל הפרעה או שיבוש, או כי לא יהיו בו שגיאות כלשהן.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע התאמות, לתקן, לשנות, לטייב, לשפר, לבצע כל שינוי אחר, או להפסיק את פעילותו של האתר (או של כל חלק ממנו, לרבות וללא הגבלה, של התכנים שלו), באופן זמני או לצמיתות, וזאת מבלי להידרש למסור התראה, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. הוראות הסעיפים "קניין רוחני", "הגבלת חבות, שחרור מאחריות והצהרות", "שיפוי" ו-"כללי", ישמרו על תוקפן גם לאחר הפסקתם או תפוגתם של תנאי שימוש אלו.

 1. הגבלת חבות, שחרור מאחריות והצהרות

החברה אינה מתחייבת או מציגה כל מצג ביחס לשימוש באתר, במפורש או במשתמע, או בקשר לתוצאות השימוש באתר. החברה לא תישא בכל חבות בגין נזקים כלשהם, לרבות אך ללא הגבלה בגין נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, מסתברים או תוצאתיים מכל סוג כלשהו, בין אם אלו נגרמו כתוצאה או בקשר עם השימוש באתר, לרבות השירותים והסיוע שסיפקו או מכרו צדדים שלישיים, או עם כל מידע אחר הנובע מהשימוש באתר, בין אם החברה יידעה את המשתמש אודות נזק אפשרי כאמור ובין אם לאו.

האתר, לרבות אך ללא הגבלה תכנים כלשהם הזמינים באתר, יוצג על בסיס "כפי שהוא", ללא כל התחייבויות מסוג כלשהו, במפורש או במשתמש, לרבות אך ללא הגבלה כל התחייבות בקשר לזכויות קנייניות או אי-הפרה או התחייבויות במשתמע ביחס לשימוש, סחירות או התאמה לצורך או שימוש מסוימים. החברה מסירה מעצמה כל אחריות ולא מציגה כל מצג או התחייבות באשר למידת הדיוק, האיכות, הזמינות, האמינות, התאימות, השלמות, האמיתות, השימושיות או היעילות של כל תוכן שיהיה נגיש באתר. השימוש באתר או בתוכן יהיה על אחריותך בלבד והחברה לא תישא בכל חבות בגין השימוש האמור.

החברה אינה מתחייבת כי פעולת האתר הינה או תהיה בטוחה, מדויקת, שלמה, נטולת הפרעות, נקיה משגיאות, או נקיה מווירוסים, תולעים, רכיבים מזיקים אחרים או מגבלות תוכנה אחרות.

 1. שיפוי

אתה מסכים להגן על החברה ולפטור אותה מאחריות כנגד ובגין כל תביעה, נזק, התחייבות, אובדן, חבות, עלות, חוב או הוצאה (לרבות אך ללא הגבלה שכר טרחת עורכי דין) שיקומו כתוצאה מ: (א) השימוש שתעשה באתר; (ב) הפרה מצדך של תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלו; (ג) כל נזק מכל סוג שהוא, ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שאתה עלול לגרום לכל צד שלישי בקשר עם השימוש שתעשה באתר (לרבות הפרה מצדך של זכות כלשהי של צדדים שלישיים); ו-(ד) כל תביעה לסעדים כספיים או לפיצוי מסוג אחר שתקום בשל החלטה שהתקבלה או שלא התקבלה או כל פעולה שהתבצעה או שלא התבצעה על בסיס התכנים.

 1. תיקון תנאי השימוש

החברה רשאית לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור על כך כל הודעה, ולכן היא מבקשת מכל משתמשיה לחזור ולעיין בדף זה באופן תדיר. אנחנו ניידע אותך ביחס לכל שינוי מהותי שיחול בתנאי שימוש אלה באמצעות שינוי הקישור לתנאי השירות באתר ו/או באמצעות הודעת אימייל שתישלח אליך בקשר לשינויים האמורים אל כתובת האימייל שמסרת לנו. שינויים מהותיים כאמור ייכנסו לתוקפם שבעה (7) ימים לאחר שהודעה כאמור נמסרה באתר או נשלחה באמצעות האימייל. בכל מקרה אחר, כל שינוי אחר בתנאי שימוש אלה יכנס לתוקפו במועד "העדכון האחרון" שצוין והמשך שימושך באתר לאחר מועד העדכון האחרון יהווה קבלה והסכמה להתחייב בשינויים אלה.

 1. קטינים

על מנת ליהנות מהאתר שלנו, עליך להיות מעל גיל שמונה עשרה (18). אנחנו שומרים את הזכות לדרוש ראיה לגילו של משתמש בכל שלב על מנת שנוכל לוודא שקטינים שגילם נמוך משמונה עשרה (18) שנים אינם משתמשים באתר שלנו. אם נודע לנו שאדם שגילו פחות משמונה עשרה (18) שנים משתמש באתר שלנו, אנחנו נאסור על משתמש זה לעשות שימוש באתר שלנו ונחסום את גישתו אליו וננקוט בכל המאמצים על מנת למחוק ללא דיחוי כל מידע אישי שנאסף (לפי הגדרת מונח זה במדיניות הפרטיות שלנו ביחס לאותו משתמש).

 1. קישורים לשירותים מצד שלישי

האתר שלנו עשוי להכיל קישורים לשירותים או משאבים שאינם מטעם החברה ("שירותים מצד שלישי"), שירותים מקושרים אלו יסופקו אך ורק לצורך נוחותך. אתה מאשר בזאת כי שירותים מקושרים אלו אינם מצויים בשליטתה של החברה וכי לא תהיה לה אחראיות לזמינותם של שירותים או משאבים חיצוניים אלה וכי היא אינה נותנת חסותה ואינה נושאת באחריות או בחבות בגין כל תוכן פרסומי, מוצרים או מידע אחר הקיים או זמין דרך אותם שירותים מקושרים או דרך כל קישור הכלול בשירות המקושר. רוב השירותים מצד שלישי מכילים מסמכים משפטיים בקשר לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות החלים עליהם, ואנחנו ממליצים לך לעיין בקפדנות במסמכים אלה לפני שתשתמש בשירותים הללו.

 1. כללי

תנאי שימוש אלו אינם מקימים, ואין לפרש אותם כאילו הם מקימים, מערכת יחסים כלשהי של שותפות, מיזם משותף, עובד-מעביד, סוכנות או זכיין-בעל זיכיון בין הצדדים למסמך זה. כל תביעה בקשר עם אתר זה או השימוש באתר תהיה כפופה ותתפרש בהתאם לחוקי מדינת ישראל, וזאת מבלי להתחשב בהוראות ברירת הדינים הנהוגים בה. כל סכסוך שיקום כתוצאה או בקשר עם השימוש שלך באתר יובא בפני, ואתה מסכים בזאת להחלת סמכות השיפוט הבלעדית ולאתר השיפוט הבלעדי של, בתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל. אם נמצא כי הוראה כלשהי בתנאי שימוש אלו היא בלתי חוקית, בטלה או בלתי ניתנת לאכיפה מכל סיבה שהיא, הוראה זו תיחשב כאילו הופרדה מתנאי השימוש והיא לא תשפיע על התוקף ועל היכולת לאכוף כל אחת משאר ההוראות הנותרות. לא תוכל להמחות, להעניק רישיון משנה או להעביר באופן אחר את זכויותיך או את התחייבויותיך לפי תנאי שימוש אלו, כולן או כל אחת מהן, מבלי לקבל לכך את אישורה המפורש של החברה בכתב ומראש. ויתור מצד כל אחד מן הצדדים על אכיפה של כל הפרה או של אי-קיום של תנאי שימוש אלו לא ייחשב כוויתור על כל הפרה או אי-קיום שיבואו לפני כן או לאחר מכן. תנאי שימוש אלו מהווים את כלל התנאים וההוראות שהוסכמו בינך לבין החברה בקשר לנושא הנדון במסגרתם, והם יגברו על כל הבנה או הסכם קודמים או מקבילים בזמן שנערכו בינך לבין החברה, בעל פה או בכתב. הודעות הממוענות אליך תוכלנה להישלח באמצעות האימייל או בדואר רגיל, לפי העניין. כמו כן, החברה תהיה רשאית למסור הודעות ביחס לשינויים בתנאי שימוש אלו או בעניינים אחרים גם באמצעות הצגתן של ההודעות האמורות או על ידי מסירת קישורים להודעות. אתה מסכים, ללא הגבלה, לכך שגרסה מודפסת של תנאי שימוש אלו ושל כל הודעה שנמסרה בפורמט אלקטרוני תהיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים שיתנהלו בעילה של או בקשר עם תנאי שימוש אלו, באותה המידה ובכפוף לאותם תנאים החלים על מסמכים ורשומות עסקיות אחרות שנוצרו ונשמרו במקור בכתב. ניתן יהיה להוריד עדכוני אתר באופן אוטומטי, מעת לעת, אל המכשיר שלך ("העדכונים").

 1. בכל בקשה למידע, שאלה או הודעה בקשר לשגיאות, אנא צרו קשר:

אם יהיו לך שאלות (או הערות) כלשהן בנוגע לתנאי השימוש, אנא שלח לחברה הודעת אימייל לכתובת: [email protected] והחברה תשתדל להשיב תוך פרק זמן סביר. בפנייתך אל החברה, אתה מצהיר ומסכים לכך שאתה חופשי לעשות זאת וכי לא תמסור לחברה מידע שעשוי להפר זכויות קניין רוחני כלשהן של צד שלישי ("המידע"). מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, שיקומו כתוצאה מהתקשורת האמורה, יהיו בבעלות החברה וייחשבו כחומר חסוי של החברה. מובהר בזאת שכל שימוש במידע יתבצע לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, והחברה אינה מחויבת להשתמש במידע זה, בכולו או בחלקו.